Tallinna Saksa Gümnaasiumi koolikapi kasutamise kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Koolikappi võivad taotleda kõik Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased.
1.2. Koolikapid on nummerdatud ja igal kapil on võtmehoidjaga võti.
1.3. Igale õpilasele kinnitatakse kasutusperioodiks üks koolikapp. Kui kappe jätkub, siis on erandkorras võimalik kokkuleppida ka teisiti.
1.4. Koolikapi kasutamise periood on reeglina üks õppeaasta. Kui kappe jätkub, siis on erandkorras võimalik kokkuleppida ka lühemas perioodis.

2. KAPI TAOTLEMINE, ARVELDAMINE JA VÕTMETE VÄLJASTAMINE

2.1. Kapi kasutusõiguse saamiseks täidab õpilase lapsevanem/eestkostja kooli kodulehel taotlusvormi. Avalduste vastuvõtmise kohta avaldatakse õppeaasta alguses info kooli kodulehel ja eKoolis. Taotlusavaldust vormistades kinnitab taotleja kapi kasutaja (õpilase) vastutust KOOLIKAPI KASUTAMISE KORRA järgimise eest.
2.2. Koolikappe väljastatakse avalduste laekumise järjekorras ja seni kuni kappe jätkub.
2.3. Arveldusarve, info tasumise ja võtme väljastamise kohta saadetakse avalduse esitanud lapsevanemale/eestkostjale e-kirja teel.
2.4. Kapivõtme väljastab õpilasele õpilasomavalitsuse (ÕOV) esindaja peale seda kui kapi eest on tasutud. Võtmete väljastamise koht ja kellaajad avalikustatakse kooli kodulehel.
2.5. Kapivõti väljastatakse õpilasele allkirja vastu.
2.6. Kui õpilane kaotab võtme, avab majandusjuht kapi varuvõtmega. Võtme koopia väljastamine on tasuline ja võti väljastatakse peale makse laekumist. Ajutisi asendusvõtmeid ei väljastata.

3. ÕPILASE KOHUSTUSED

3.1. Õpilane kasutab kappi ainult eesmärgipäraselt.
3.2. Õpilane vastutab kapi korrasoleku eest.
3.3. Kapi kasutajal on keelatud anda kapi kasutamisõigust (sh kapi võtit) üle teistele isikutele.
3.4. Koolikappi ei tohi lõhkuda. Kapi sisse ja uksele on keelatud joonistada, sodida või kappi muulviisil rikkuda. Kui selgub, et kappi on rikutud peab, kulud kandma kapi kasutaja.

4. ASJADE HOIDMINE

4.1. Õpilane võib hoida kapis isiklikke asju kogu kasutusperioodi jooksul.
4.2. Kapis on keelatud hoida õppe- ja huvitegevuseks mittevajalikke esemeid sh toiduaineid.
4.3. Isiklikke asju hoitakse ainult kapis sees. Kapimoodulite peale ja alla jäetud esemed viiakse leiubüroosse (garderoobi kõrval, 1. korrusel).

5. KAPI KASUTAMISE KONTROLL

5.1 Juhtkonna liikmel on kahtluse tekkimise korral õigus kontrollida kapi seisundit ja sisu ainult õpilase juuresolekul või õpilase seadusliku esindaja loal. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja puudub, peab kapi kontrollimiseks olema nende nõusolek.
5.2 Kontrollimise põhjuseks võib olla kahtlus, et õpilane hoiab kapis käesoleva dokumendiga või kooli kodukorra reeglitega keelatud esemeid.

6. ÕPPEAASTA LÕPP, KASUTUSAJA PIKENDAMINE, KAPI ÜLEANDMINE

6.1 Õpilane annab kapi üle ÕOV esindajale koolist lahkumisel või õppeaasta lõpus (hiljemalt juuni esimesel nädalal).
6.2. Koolikapi kasutusaja pikendamine järgmiseks õppeaastaks pole võimalik.
6.3. Kapi üleandmise ajaks peavad kõik esemed olema kapist välja võetud ning kapp peab olema puhas ja terve.