Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool

Eelkooli tunnid 2020. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele toimuvad üks kord nädalas.

Õppetöö algab oktoobri esimesel nädalal ja kestab 2020. aasta veebruari lõpuni. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Avatakse kolm rühma.

Teisipäev 17.00-18.30 (kohad on täis)

Kolmapäev 17.00-18.30 (kohad on täis)

Neljapäev 17.00-18.30

Kohtade arv on piiratud


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo: õppejuht Maive Merkulova, e-post m.merkulova@saksa.tln.edu.ee