Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool

Eelkooli lapsevanemate koosolek toimub 12. septembril kell 18.00 kooli aulas.


Eelkool 2024. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele

Õppetöö algab 19. septembril 2023 ja lõpeb veebruaris 2024. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.
Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas teisipäevast neljapäevani kaks 45-minutilist tundi väikese vahetunniga.

Eelkooli maksumus on 26€ kuus.
Tallinna munitsipaalkoolide huviringi “Kooliks ettevalmistamine” õppetasu muutmine 20.04.2023 nr HA-4/22

Avatakse neli rühma. Last on võimalik registreerida ühte rühma – teisipäevaks, kolmapäevaks (2 rühma) või neljapäevaks.

Eelkooli töös osalemiseks palume eelnevalt registreerida allpool oleva lingi kaudu.

Palun tehke valik ja registreerige laps ainult ühte rühma:

Teisipäev 17.00-18.30 (kohad täis)

Kolmapäev 14.00-15.30 (kohad täis)

Kolmapäev 17.00-18.30 (kohad täis)

Neljapäev 17.00-18.30 (kohad täis)

Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo: õppejuht Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo:

õpetaja Hedda Pihlamägi, e-post h.pihlamagi@saksa.tln.edu.ee

õppejuht Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee