Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool 2021/2022

Eelkool 2022. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele

Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas teisipäevast neljapäevani kaks 45-minutilist tundi väikese vahetunniga.

Õppetöö algab 21. septembril 2021 ja lõpeb veebruaris 2022. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Eelkooli maksumus on 20€ kuus.


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo:

õpetaja Hedda Pihlamägi, e-post h.pihlamagi@saksa.tln.edu.ee

õppejuht Maive Merkulova, e-post m.merkulova@saksa.tln.edu.ee