Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool

Registreerimine 2023/2024 õppeaasta eelkooli algab maikuus kodulehel oleva lingi kaudu.

Eelkool 2023. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele

Õppetöö algab 20. septembril 2022 ja lõpeb 23. veebruaril 2023. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.
Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas teisipäevast neljapäevani kaks 45-minutilist tundi väikese vahetunniga.

Eelkooli maksumus on 20€ kuus.


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo:

õpetaja Hedda Pihlamägi, e-post h.pihlamagi@saksa.tln.edu.ee

õppejuht Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee