Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool

Tallinna Saksa Gümnaasiumis alustab sügisest tööd eelkool 2023. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele.

Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas teisipäevast neljapäevani kaks 45-minutilist tundi väikese vahetunniga.
Õppetöö algab 20. septembril 2022 ja lõpeb veebruaris 2022. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Eelkooli maksumus on 20€ kuus.

Avatakse neli rühma. Last on võimalik registreerida ühte rühma – teisipäevaks, kolmapäevaks (2 rühma) või neljapäevaks.

Eelkooli töös osalemiseks palume eelnevalt registreerida allpool oleva lingi kaudu.

Palun tehke valik ja registreerige laps ainult ühte rühma:

Teisipäev 17.00-18.30

Kolmapäev 14.00-15.30

Kolmapäev 17.00-18.30

Neljapäev 17.00-18.30

Kohtade arv on piiratud.


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo:

õpetaja Hedda Pihlamägi, e-post h.pihlamagi@saksa.tln.edu.ee

õppejuht Maive Merkulova, e-post m.merkulova@saksa.tln.edu.ee