Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool 2020/2021

Tallinna Saksa Gümnaasiumis alustab sügisest tööd eelkool 2021. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele.

Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas kell 17.00-18.30 ehk kaks 45-minutilist tundi. Eelkooli maksumus on 20€ kuus.

Õppetöö algab 22. septembril 2020 ja lõpeb veebruaris 2021. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Avatakse kolm rühma. Last on võimalik registreerida ühte rühma – teisipäevaks, kolmapäevaks või neljapäevaks.

Eelkooli töös osalemiseks palume eelnevalt registreerida allpool oleva lingi kaudu.

Palun tehke valik ja registreerige laps ainult ühte rühma:

Teisipäev 17.00-18.30 kohad täis

Kolmapäev 17.00-18.30 kohad täis

Neljapäev 17.00-18.30 kohad täis

Kohtade arv on piiratud


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo: õppejuht Maive Merkulova, e-post m.merkulova@saksa.tln.edu.ee