Tallinna Saksa Gümnaasiumi eelkool

Eelkool 2025. aastal 1. klassi astuvatele õpilastele

Õppetöö algab 16. septembril 2024 ja lõpeb veebruaris 2025. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.
Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas teisipäevast neljapäevani kaks 45-minutilist tundi väikese vahetunniga.

Eelkooli maksumus on 26€ kuus.
Tallinna munitsipaalkoolide huviringi “Kooliks ettevalmistamine” õppetasu muutmine 20.04.2023 nr HA-4/22

Registreerimine algab 1. aprillil 2024 kodulehe oleva lingi kaudu.

Lisainfo: õppejuht Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee


Eelkooli eesmärkideks on:

  • lapse kohanemine kooliga ning harjumine tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises õpikeskkonnas;
  • eakohaste eelteadmiste korrastamine põhiainetes;
  • aidata kaasa positiivse minapildi ning eneseusu kujunemisele;
  • anda positiivne kooli- ja õppimiskogemus;
  • harjutada kuulamis- ja keskendumisoskust;
  • harjutada koostööoskust ning teistega arvestamist.

Õppetöö sisu:

  • keel ja kõne – tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutustamine, tekstist arusaamine, lugemine, kuulamine;
  • matemaatika – arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, rühmitamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused;
  • mina ja keskkond – loodushoidliku suhtumise kujundamine, aastaajad, kalender;
  • käeline tegevus – vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Lisainfo:

õpetaja Hedda Pihlamägi, e-post h.pihlamagi@saksa.tln.edu.ee

õppejuht Dagmar Aus, e-post d.aus@saksa.tln.edu.ee