Tugisüsteem

Informatsiooni lapse toetamiseks koos juhendmaterjalidega vanemale leiab siit [LINK]

Koolipsühholoog Janne Kristi Jaakson

Koolipsühholoogi töö põhieesmärgiks on õpilase arengu toetamine, tehes koostööd lapsevanemate, õpetajate ja vajadusel teiste spetsialistidega. Koolipsühholoog nõustab ja pakub tuge erinevate psühholoogiliste probleemide korral:  kohanemine koolis, õppetöös edasijõudmine, emotsionaalsed probleemid, suhted kaaslaste, õpetajate või vanematega, aga ka erinevate valikute ja otsuste tegemisel. Töös kasutatakse individuaalset ja  grupinõustamist, teste ja küsitlusi, loovmeetodeid. Vajadusel suunamine teiste spetsialistide poole (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühhiaater). Koolipsühholoog on olemas nii õpilastele, vanematele kui õpetajatele.

E-post: j.jaakson@saksa.tln.edu.ee
Telefon: 677 9155

Vastuvõtuaeg

E: kokkuleppel, hindamised ja teenusel olevad lapsed
T: kell 9.00-12.30; 15.00-17.00
K: psühholoogi ei ole majas
N: kokkuleppel, hindamised ja teenusel olevad lapsed
R: teenusel olevad lapsed

Sotsiaalpedagoog/HEV-koordinaator Pille Korsten

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on parendada õpilase sotsiaalset ja akadeemilist toimetulekut.

Sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt õpilaste, lapsevanemate ning õpetajate nõustamisega sotsiaalsetes küsimustes, koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega ning karjäärinõustamisega.

Sotsiaalpedagoogi töö on juhtumipõhine. Ta kaardistab õpilase tugivõrgustiku, aitab edendada koostööd pere ja kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis tõstaks õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni.

E-post: p.korsten@saksa.tln.edu.ee
Telefon: 5199 0989

Vastuvõtuaeg

E: kokkuleppel, teenusel olevad lapsed
T: kokkuleppel, teenusel olevad lapsed
K: kell 9.30 – 12.30; 13.30-17.00
N: kokkuleppel, teenusel olevad lapsed
R: õpilaste nõustamist ei toimu