Vastuvõtt 10. klassi 2023/2024. õppeaastal

10.B ja C klass

Hea 10. klassi astuja!

Talinna Saksa Gümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta vastuvõtuperiood algab 14. veebruaril 2023.

1. Registeeri vastuvõtukatsetele

 • Katsetele registreerumine toimub sisseastumise veebikeskkonnas aadressil https://sisseastumine.ee/tlnsaksagymnaasium.
  Registreerumine avaneb 14. veebruaril 2023 kell 16.00 ja lõpeb 28. märtsil 2023 kell 23.59.
  Varem ega hiljem katsetele registreeruda ei saa.
 • Sisseastumise veebikeskkonnas tuleb kandidaadil täita avaldus ja üles laadida oma 9. klassi hinneteleht.
  • Hinneteleht tuleb alla laadida e-Koolist või lisada lingiga Stuudiumist.
  • Hinnetelehel peavad olema näha kõik 9. klassis saadud hinded (jooksvad hinded, trimestrihinded, poolaastahinded vm), käitumis- ja hoolsushinded, puudumiste info, märkused ja kiitused.

2. Registeeri ühtsele gümnaasiumi sisseastumistestile

Avalduse täitmine ei tähenda automaatset registreerimist testile. Järgmiseks peab õpilane end ise testile registreerima.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi kandideerijad sooritavad ühtse gümnaasiumi sisseastumistesti 21. aprillil 2023 kell 9.00 koolides kohapeal. Test on elektroonne ja seda sooritatakse testide andmekogus EIS.

Kogu korralduslik info kandideerijale on olemas veebilehel https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167034

Info ja kuupäevad registreerimise kohta on kirjas siin: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167238

 • 14.-15.03.2023 saavad testile registreeruda ainult need 9. klassi õpilased, kes sooritavad testi oma koolis.
 • 16.-28.03.2023 saavad testile registreeruda kõik 9. klassi õpilased, kes kandideerivad selle testiga liitunud gümnaasiumisse.

3. Kirjalik e-test toimub 21. aprillil 2023

Meie kooli kandideerijad sooritavad gümnaasiumi sisseastumistesti 21. aprillil 2023 kell 9.00.

Kandideerijad sooritavad kolm testi: eesti keel, matemaatika ning inglise või saksa keel.

Testid toimuvad infosüsteemis EIS (https://eis.ekk.edu.ee/eis). EISi sisselogimiseks on vajalik ID-kaart (koos paroolidega), Smart-ID, mobiil-ID või HarID.

Enne sisseastumistesti on soovitav läbi lahendada EISis vastav harjutustest: https://projektid.edu.ee/display/THO/Harjutustest

Testile võta kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja soovi korral mitteprogrammeeritav taskuarvuti ning kirjutusvahend (pinal ei ole lubatud). Kaasas võiks olla väike suupiste ja jook testide vaheajaks.

4. Vestlused

Vestlused toimuvad maikuu jooksul Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Vestlusvooru kutse edastatakse vastuvõtukatsetel osalejatele veebilehe sisseastumine.ee kaudu.

5. Vastuvõtmise/mittevastuvõtmise otsus

Õpilaskandidaatide lõplik pingerida selgub e-testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse punktide summeerimisel.

10. klassi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise otsusest teavitab kool kandidaati veebilehe sisseastumine.ee kaudu hiljemalt 30. juuniks.

6. Õpilaskoha kinnitamine

Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha ühe nädala jooksul alates kutse saamisest veebilehel sisseastumine.ee.

7. Sisseastumisdokumentide esitamine

Gümnaasiumis õppima asumiseks tuleb koolile esitada avaldus ning muud vajalikud dokumendid hiljemalt 1. juuliks 2023 veebilehel sisseastumine.ee.

Gümnaasiumisse astumiseks vajalikud dokumendid:

 • avaldus (digiallkirjastatud);
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või selle kinnitatud koopia;
 • sünnitunnistuse kinnitatud koopia või ID-kaardi kinnitatud koopia (õpilasraamatu täitmiseks);
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
 • tervisekaart (väljastpoolt Tallinna tulev õpilane)

KUI SOOVID MEIE KOOLI 10. KLASSI KANDIDEERIDA, SIIS TEA, ET KÕIGE TÄPSEMA INFORMATSIOONI LEIAD KOOLI KODULEHELT!

KOHTUMISENI!

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee

10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: dps.b.tallinn@auslandsschulwesen.de
TSG saksakeelne osakond


TSG vastuvõtu tingimused ja kord

Valikained 2023/2024

Tunnijaotusplaanid