Vastuvõtt 10. klassi 2024/2025. õppeaastal

10. klassi astumine 2024

Hea 10. klassi astuja!

 • Vastuvõtukonkursile registreerimine toimub infosüsteemis sisseastumine.ee 1.- 20. märtsini 2024.
 • Sisseastumistestid toimuvad 1. aprillil kell 14.00 järgmistes valdkondades: eesti keel ja kirjandus; saksa keel või inglise keel; matemaatika.
  Testid sooritatakse koolis kohapeal, kasutades infosüsteemi EIS (eis.ekk.edu.ee).
 • Avatud uste päeva esitlus
 • Maailma regioonid ja nende mõju
 • Rahvusvahelised suhted ja MUNOT
 • Rahvusvaheline projektijuhtimine
 • Arhitektuur
 • Draamaõpetus
 • Meditsiin
 • Videoprojekt
 • Psühholoogia
 • PRO 2024 tüdrukutele

B-kategooria juhiload (tasuline, võimalik võtta valikainele lisaks)

10.B ja C klass

1. Registeeri vastuvõtukatsetele

 1. Katsetele registreerumine toimub sisseastumise veebikeskkonnas aadressil https://sisseastumine.ee/tlnsaksagymnaasium. Registreerumine avaneb 1. märtsil 2024 kell 16.00 ja lõpeb 20. märtsil 2024 kell 23.59. Varem ega hiljem katsetele registreeruda ei saa.
 2. Sisseastumise veebikeskkonnas tuleb kandidaadil täita avaldus ja üles laadida oma 9. klassi hinneteleht.
  • Hinneteleht tuleb alla laadida eKoolist või lisada lingiga Stuudiumist. 
  • Hinnetelehel peavad olema näha kõik 9. klassis saadud hinded (jooksvad hinded, trimestrihinded, poolaastahinded vm), käitumis- ja hoolsushinded, puudumiste info, märkused ja kiitused.

  Kui kandidaadi 9. klassi õppeperioodide keskmine hinne on vähemalt  4,3, siis pääseb ta kohe vestlusvooru (vt punkt 3).

2. Kirjalik e-test toimub 1. aprillil 2024

Testi peavad sooritama kandidaadid, kelle 9. klassi õppeperioodide keskmine hinne on väiksem kui 4,3.

EIS testile registreeritakse õpilased sisseastumine.ee taotluste alusel. Meie kool teeb ühiskatsed järgmiste koolidega: Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium ja Pirita Majandusgümnaasium.

Õpilase registreerivad EIS ühistestile koolid, kuhu õpilane kandideerib.

Meie kooli kandideerijad sooritavad ühtse gümnaasiumi sisseastumistesti 1. aprillil 2024 kell 14.00 üldjuhul Tallinna Saksa Gümnaasiumi koolimajas (Sütiste 20, Tallinn).

Kandideerijad sooritavad kolm testi: eesti keel, matemaatika ning inglise või saksa keel.

Testid toimuvad infosüsteemis EIS (https://eis.ekk.edu.ee/eis). EISi sisselogimiseks on vajalik Smart-ID, mobiil-ID, HarID või ID-kaart (koos paroolidega).

Testile võta kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja soovi korral mitteprogrammeeritav taskuarvuti ning kirjutusvahend (pinal ei ole lubatud).

3. Vestlused

Vestlused toimuvad aprillis ja mais Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Vestlusvooru kutse edastatakse vastuvõtukatsetel osalejatele veebilehe sisseastumine.ee kaudu.

4. Vastuvõtmise / mittevastuvõtmise otsus

Õpilaskandidaatide lõplik pingerida selgub e-testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse punktide summeerimisel.

10. klassi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise otsusest teavitab kool kandidaati veebilehe sisseastumine.ee kaudu hiljemalt 30. juuniks.

5. Õpilaskoha kinnitamine

Kutse saanud õpilane kinnitab õppijakoha ühe nädala jooksul alates kutse saamisest veebilehel sisseastumine.ee.

6. Sisseastumisdokumentide esitamine

Gümnaasiumis õppima asumiseks tuleb koolile esitada avaldus ning muud vajalikud dokumendid hiljemalt 30. juuniks 2024 veebilehel sisseastumine.ee.

Gümnaasiumisse astumiseks vajalikud dokumendid: 

 • avaldus (digiallkirjastatud)
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või selle kinnitatud koopia;  
 • sünnitunnistuse kinnitatud koopia või ID-kaardi kinnitatud koopia (õpilasraamatu täitmiseks); 
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia; 
 • tervisekaart (väljastpoolt Tallinna tulev õpilane)

KUI SOOVID MEIE KOOLI 10. KLASSI KANDIDEERIDA, SIIS TEA, ET KÕIGE TÄPSEMA INFORMATSIOONI LEIAD PEAGI KOOLI KODULEHELT!

Kohtumiseni!

Täiendavat infot annab õppejuht Külliki Parker, e-post: k.parker@saksa.tln.edu.ee

10.A klass, saksakeelse osakonna klass

Vastu võetakse 9. klassi lõpetanuid, kes valdavad väga hästi saksa keelt.

Saksa keelt, matemaatikat, bioloogiat, füüsikat ja ajalugu õpitakse saksa keeles. Gümnaasiumi lõpetamisel saadakse lisaks Eesti Vabariigi lõputunnistusele ka Saksa üldise kõrgkooliküpsuse tunnistus.

Väljastpoolt Tallinna Saksa Gümnaasiumit kandideerivad õpilased, kes soovivad õppida saksakeelses osakonnas (A klassis), peavad sooritama praktilise töö (test) saksa keelest ja matemaatikast ning osalema vestlusel (saksa keeles).

Täiendav info: dps.b.tallinn@auslandsschulwesen.de
TSG saksakeelne osakond


TSG vastuvõtu tingimused ja kord