Lõpueksamid 2020/2021

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Põhikooli eksamite vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mai 2021. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mai 2021. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

(2) Eesti keeles teise keelena on võimalik sooritada C1-tasemel eesti keele tasemeeksam eksameid korraldava asutuse määratud ajal.

(3) Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

(4) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Riigieksamite info Innove veebilehel