Tallinna Saksa Gümnaasiumi vastuvõtu kord

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga
29.02.2024 nr T-7-1/24/99
LISA 2

1. Üldsätted

1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Saksa Gümnaasiumi (edaspidi kool).
1.2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“
1.3. Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
1.4. Kool avalikustab avatavate 1. ja 10. klasside jooksva aasta vastuvõtu kalenderplaani ja korra kooli kodulehel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruaril.
1.5. Uued õpilased võetakse kooli õpilaste nimekirja alates 1. septembrist kooli direktori käskkirja alusel.
1.6. Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Tallinna Haridusamet.

2. Vastuvõtt ülelinnalisse 1. klassi

2.1. Vestluse ning praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.
2.1.1. Distantsõppe tingimustes koolimajas praktilisi töid ei sooritada ning toimub vestlus reaalajas videosilla kaudu, milles osalevad kaks vastuvõtukomisjoni liiget ning õpilaskandidaat ja tema seaduslik esindaja. Volitatud esindajad tohivad vestlusel osaleda vaid eelneval kokkuleppel.
2.2. Praktilised tööd koosnevad kolmest erinevast osast: keelelise võimekuse hindamisest (rühmades, 20 min), eesti keel (20 min) ja matemaatika (20 min), millele järgneb individuaalne vestlus (u 20 min). (Lisa 1)
2.2.1. Distantsõppe tingimustes koosneb vestlus neljast erinevast osast, mille eesmärk on välja selgitada lapse eesti keele, matemaatika/loogika, keelelise võimekuse ning sotsiaalsete oskuste tase (Lisa 1).
2.3. Vestlus ja praktilised tööd on ettevalmistatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.
2.4. Lapse vestlusi ja praktilisi töid hinnatakse 60-punkti süsteemis (Lisa 1).
2.5. Vestlusele ja praktilistele töödele saab registreerida jaanuarikuus elektroonselt kooli kodulehel oleva lingi kaudu.
2.6. Vestlused ja praktilised tööd ülelinnalise vastuvõtuga klassi toimuvad veebruari teisel ning vajadusel kolmandal nädalal, täpsed ajad avalikustatakse kooli kodulehel.
2.7. Õpilaskandidaatide vastuvõtmise ja mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid nende antud e-posti aadressil veebruarikuu kolmandal nädalal.
2.8. Kui vanem on saanud teate lapse kooli vastuvõtmise kohta, on tal võimalik veebruari lõpuni esitada kooli õppejuhile 1. klassi astuja avaldus. Avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel.
2.9. Kool edastab vastuvõetud õpilaste nimekirja elektrooniliselt Tallinna Haridusametile hiljemalt veebruari viimasel tööpäeval.
2.10. Kui vanem soovib pärast dokumentide esitamist kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile. Vanemalt saadud koolist lahkuja avalduse saamise järel arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

3. Vastuvõtt elukohajärgsesse 1. klassi

3.1. 1. klassi võetakse õpilased kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.
3.2. Elukohajärgse kooli määramiseks tuleb koolikohustusliku lapse vanemal / seaduslikul esindajal esitada ajavahemikus 1. märtsist kuni 15. märtsini Tallinna Haridusametile (edaspidi haridusamet) ühtses veebikeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlus. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteaia või koolivälise nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.
3.3. Haridusameti juhataja määrab koolikohustuslikele lastele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli hiljemalt 20. maiks.
3.4. Hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates punktis 3.3. nimetatud käskkirja väljaandmisest teavitab haridusamet vanemaid elukohajärgsest koolist elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas või kirja teel lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil.
3.5. Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal õppekoht elukohajärgses koolis kinnitada või anda koolile teada õppekohast loobumisest kas ühtse veebikeskkonna kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
3.6. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 11. juunil seadusliku esindaja teavituse alusel märke elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumise kohta või õppekoha vastuvõtmisest teavitamata jätmise kohta.
3.7. Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna Saksa Gümnaasiumis, siis on vanemal õigus pärast kooli määramise teate saamist esitada Tallinna Saksa Gümnaasiumile avaldus vabanevale õppekohale kandideerimiseks. Vabanenud õppekohtade täitmine algab 11. juunil. Avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel.
3.8. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi avalduste laekumise ajalises järjekorras alates 11. juunist.
3.9. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada haridusametist teate saamise päevast kooli lahtioleku aegadel (info kodulehel).
3.10. Nõutavad dokumendid on:
– lapsevanema avaldus;
– koolivalmiduskaart (selle olemasolul);
– lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud koopia;
– dokumentide esitaja (lapsevanema) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud koopia (digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral ei pea sisseastuja või vanem taotlusele enda isikut tõendavat dokumenti lisama);
– ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist (selle olemasolul).
3.11. Kui vanem soovib pärast dokumentide esitamist kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile. Vanemalt saadud koolist lahkuja avalduse saamise järel arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

4. Vastuvõtt 7. A klassi (saksakeelne osakond)

4.1. Vastu võetakse õpilasi, kes on õppinud A-võõrkeelena saksa keelt või omavad väga häid teadmisi saksa keelest ning on õppinud B-võõrkeelena inglise keelt.
4.2. Saksakeelse osakonna vastuvõtukatsetele saab registreerida kooli kodulehe kaudu.
4.3. Vastuvõtukatsete toimumise aeg avalikustatakse kooli kodulehel jaanuaris.
4.4. Direktori käskkirjaga moodustatakse vastuvõtukomisjon.
4.5. Saksa osakonna 7. klassi kandideerivad õpilased toovad täidetud enesetutvustuse saksa keele õpetaja kätte. Enesetutvustuse vorm on kättesaadav kooli kodulehel. Väljastpoolt kooli kandideerivad õpilased toovad selle saksa osakonna juhataja kätte või kantseleisse.
4.6. Vastuvõtukatsetele tulles on õpilasel kaasas pildiga isikut tõendav dokument.
4.7. Vastuvõtukatsetel tuleb kandidaadil sooritada kirjalikud testid järgmistes valdkondades:
– saksa keel – lugemis- ja kuulamisülesanded ja kirjalik väljendusoskus;
– matemaatika – 6. klassi riikliku õppekava teemad ja loogikaülesanded.
4.8. Vastuvõtukatsetel tuleb kandidaadil läbida ka vestlus, kus õpilane tutvustab end, räägib oma hobidest ja kirjeldab ühte vaba aja teemalist pilti. Vestlusel hinnatakse saksa keele suulist väljendusoskust.
4.8.1. Distantsõppe tingimustes toimub vestlus reaalajas videosilla kaudu ning selles osalevad kaks vastuvõtukomisjoni liiget ning õpilaskandidaat ja tema seaduslik esindaja.
4.9. Vastuvõtukatsete testide koostamisel lähtutakse 6. klassile kehtivast riiklikust õppekavast.
4.10. Vastuvõtukomisjon arvab õpilased katsete tulemuste põhjal pingerea alusel õppima saksakeelse osakonna 7. klassi.
4.11. Tulemustest teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt õppeaasta 15. aprilliks.

5. Vastuvõtt 10. klassi

5.1. Tallinna Saksa Gümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.
5.2. Õpilasi võetakse vastu konkursi sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel.
5.3. Konkurss koosneb sisseastumistestidest ja vestlusvoorust.
5.4. Õpilaste vastuvõtuks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga 1. märtsiks vastuvõtukomisjoni.
5.5. Vastuvõtukonkursile registreerimine toimub infosüsteemis sisseastumine.ee.
5.6. Vastuvõtukonkursi käigus tuleb kandidaatidel sooritada sisseastumistestid järgmistes valdkondades: eesti keel ja kirjandus, saksa keel või inglise keel, matemaatika.
5.7. Saksa keele eksami (DSD I) sooritanud B1-tasemel õpilane ei pea katsetel saksa keele testi sooritama ning tema tulemuseks loetakse maksimaalne punktide arv.
5.8. Õpilased, kelle 9. klassi iga õppeperioodi keskmine hinne on vähemalt 4,3 ja käitumine eeskujulik või hea, pääsevad vestlusele sisseastumistestide sooritamise kohustuseta.
5.9. Sisseastumistestid toimuvad koolimajas või partnerkoolides. Toimumise ajad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt kuu enne testide toimumist.
5.9.1. Distantsõppe tingimustes toimub testi sooritamine distantsilt.
5.10. Sisseastumistestide sooritamiseks tuleb kandidaadil kooli kaasa võtta pastapliiats ja kalkulaator.
5.11. Kooli sisseastumistestide tegemiseks peab kandidaadil kohale tulles olema kaasas pildiga isikut tõendav dokument.
5.11.1. Isikutuvastuse eesmärgil on distantsilt testi sooritamise eelduseks sisselülitatud kaamera.
5.12. Iga ainevaldkonna kirjalikus testis on võimalik saada kuni 100 punkti. Õpilase kirjalikes testides saadud punktid summeeritakse ning punktisummade alusel koostatakse pingerida. Tekkinud pingereast kujuneb kooli vestlusele kutsutute nimekiri. Kandidaadid kutsutakse vestlusele aprillis või mais õppetöövälisel ajal.
5.13. Õpilaskandidaatidega vestlustes käsitletavad teemad toetuvad järgmistele kriteeriumitele:
– motiveeritus, õppimise eesmärgistatus;
– õppeedukus, käitumise ja hoolsuse hinnangud, st üheksanda klassi klassitunnistuse positiivsed tulemused;
– huvid, senised saavutused;
– eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus;
– TSG kodukord ja õppimisvõimalused.
5.14. Iga punkti 5.14 nimetatud kriteeriumi eest on kandidaadil vastuvõtukomisjoni ühisotsuse alusel võimalik saada kuni 20 punkti.
5.15. Vestlusvooru edukalt läbinud õpilase avaldus 10. klassi astumiseks koos nõutavate dokumentidega võetakse kooli kantseleis vastu juunikuu lõpuni. Avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel.
5.16. Nõutavad dokumendid:
– kirjalik avaldus;
– põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või selle kinnitatud koopia; ∙ sünnitunnistuse kinnitatud koopia või ID-kaardi kinnitatud koopia (õpilasraamatu täitmiseks);
– lapsevanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
– tervisekaart (väljastpoolt Tallinna tulev õpilane).
5.17. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt 1. juuliks e-kirja teel.
5.18. Avalduse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool 10. klasside õpilaskandidaatide nimekirja.
5.19. Vabadele kohtadele saavad õpilased kandideerida augustikuu jooksul, õpilaskandidaatidega viiakse läbi kirjalikud testid ja vestlus õppejuhiga kokkulepitud ajal.

6. Üleminekuklassidesse õpilaste vastuvõtu kord

6.1. Üleminekuklassidesse (II–IX ja XI–XII) võetakse õpilasi vastu ainult vabade õppekohtade olemasolul. Infot vabadest õppekohtadest saab õppejuhilt.
6.2. Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse põhikooli kandideerija vanemale teatavaks e-kirjaga õppeaasta kestel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ning uuest õppeaastast kooli vahetamise puhul hiljemalt 20. juunil.
6.3. Gümnaasiumi kandideerijal tuleb sooritada vastuvõtukatsed:
– riiklikust õppekavast lähtuvad kirjalikud sisseastumistestid: eesti keel, matemaatika, saksa või inglise keel;
– vestlus, kus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja eelistused, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus ning teistest maakondadest kandidaatide puhul ka Tallinnas õppima asumisel elukohaga seotud võimalused.
6.4. Gümnaasiumisse kandideerija puhul arvestab kool lisaks vastuvõtukatsetele ka hindeid põhikooli lõputunnistusel ning eelnevaid gümnaasiumiõpingute tulemusi.
6.5. Otsus õpilase kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastuvõtukatsete sooritamisest.
6.6. Õpilasel või tema vanemal tuleb kooli vastuvõtmiseks esitada kantseleisse:
– sisseastumisavaldus;
– õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud koopia;
– dokumentide esitaja (lapsevanema) isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud koopia (sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
– kinnitatud väljavõte varasematest õpingutest;
– gümnaasiumisse astujal põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
– õpilase tervisekaart selle olemasolul.

7. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

7.1. Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle kord õppeaastas.
7.2. Muudatusettepanekud esitatakse arvamuse avaldamiseks nii kooli õppenõukogule kui ka hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.


LISA 1 Tallinna Saksa Gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste ja korra juurde

Tallinna Saksa Gümnaasiumi ülelinnalisse 1. klassi komplekteerimine

1. Tallinna Saksa Gümnaasiumi ülelinnalisse 1. klassi võetakse lapsed vastu pingerea alusel.

2. Pingerida moodustatakse praktiliste tööde ja vestluse tulemusena.

3. Lapse vestlust ja praktilisi töid hinnatakse 60-punkti süsteemis.

4. Lapsi hinnatakse kuues erinevas valdkonnas
4.1. lugemine (10 punkti) ;
4.2. kirjutamine (10 punkti);
4.3. keeleline võimekus (10 punkti);
4.4. matemaatika/loogika (10 punkti);
4.5. sotsiaalsed oskused: tähelepanelikkus ja töökorralduste täitmine (10 punkti);
4.6. individuaalne vestlus (10 punkti).

5. Praktilised tööd koosnevad kolmest erinevast osast: keeleline võimekus (rühmades), eesti keel ja matemaatika ning individuaalne vestlus.

6. Kui pingereas on lastel võrdne punktisumma, sõltub kõrgem koht keelelise võimekuse ning lugemise tulemustest.