Tallinna linna-,  riigi- ja erakoolides osutab meditsiiniteenuseid   Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid (reg. nr 90008488) tegevuslubade L01450 ja L01451 alusel. Tervishoiuteenus  koolides  finantseeritakse „Ravikindlustuse seadus”  (RT  I  2002,  62,  377  järgneva muudatustega) §32 ja §35 alusel vastavalt tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnale, kuhu on arvestatud   otsesed   tervishoiukulud.   Toetudes   Sotsiaalministri  määrus   24.   august   1995.a.   nr   51 „Koolitervishoiu korraldamine” p 3.3. ja  Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadusele on Tallinna Linnavolikogu  11.  november  2004  määrus  nr  37  kohaselt  koolitervishoiuteenuseks  vajaliku  ruumi kindlustamine,  selle  kommunaal-,  sisseseade-   ja aparatuurikulude katmine  kooli  pidaja ülesandeks. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike ruumide nõuded on reguleeritud Sotsiaalministri  29. augusti 2003.a määrusega nr 109 „Tervisekaitsenõuded koolidele” §3 p7.

Kõikides  koolides   töötavad arst   ja õde,  kelle vastuvõtuaeg on määratletud vastavalt  kooli  õpilaste arvule  (täiskoormus õel  600,  arstil  3500 õpilast).  Koolitervishoiuteenuse hulka kuuluvad  järgmised tegevused: õpilaste tervisekontroll, haigusi ennetav ja tervisekasvatuslik nõustamine, tervisekaitselised tegevused, esmaabi. Õpilase tervisekontrolli käigus sooritatavad tegevused on: üldise tervise seisundi jälgimine, pikkuse ja kaalu mõõtmine, nägemise- ja kuulmisteravuse hindamine, vererõhu mõõtmine, rühi ja kõne kontroll, naha ja limaskesta seisundi hindamine, luu ja lihaskonna vaatlus ning hindamine, sugulise   arengu   jälgimine.  Haigusi   ennetava   tegevuse   ja   tervisekasvatusliku   nõustamise   käigus sooritatavad  tegevused on:  õpilaste,   lastevanemate  ja  kooli  personali   tervisedenduslik nõustamine, õpilaste   toitlustamise   jälgimine,   püsivate   tervisehäiretega   õpilaste   jälgimine   ja   nõustamine, esmaabivõtete   õpetamine   õpilastele   ja   koolipersonalile,   koostöös   kooli   tervisenõukogu,   Tallinna Linnavalitsuse ja teiste partneritega tervist edendavate projektide läbiviimine. Koolitervishoiuteenuse osutamisel   sooritatavad   tervisekaitselised   tegevused   on   tervisekaitsealaste   nõuete   täitmise kontrollimine,   õppekoormuse   jälgimine   sõltuvalt   õpilase   tervise   seisundist,   immuniseerimine.  Sotsiaalministri 30. oktoobri 2003.a määrus nr 114 „Immuniseerimiskava” §2 alusel immuniseeritakse kooliõpilasi   järgmiste   nakkushaiguste   vastu:  B-viirushepatiit,   difteeria,   teetanus,   läkaköha, poliomüeliit,  leetrid,  punetised,  mumps.  Vaktsineerimise andmed kantakse õpilase immuniseerimise passi.

Tervishoiutöötajad   dokumenteerivad   õpilase   tervisega   seonduva   vastavalt   vabariigis   kehtestatud seadustele.  Taotluse   esitamisel   väljastatakse   õpilastele   või   nende   vanematele   õpilase   tervisekaart alljärgnevate juhtumite korral: 1)õpilased, kes lahkuvad vabariigist, 2)õpilased, kes jätkavad õpinguid väljaspool  Tallinna  linna.  Õpilased,  kes  lõpetavad XII  klassi,  saavad kätte  immuniseerimispassi   ja väljavõtte tervisekaardist. Õpilase tervisekaardi väljavõttele on soovi korral õigus kõikidel õpilastel.

Täiendava   informatsiooni   saamiseks   palun   pöörduda   konkreetse   kooli   tervishoiutöötaja   või   SA Tallinna Koolitervishoid  juhtkonna poole  tel:  6414221,  6414222 või  e-kirja  teel  kadi.lepp@kth.ee . Sihtasutuse kodulehe aadress on www.kth.ee
Kädi Lepp
Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid juhataja