Tag Archive for: klassijuhataja

TSG novembrikuu klassijuhataja on Hedda Pihlamägi

Hedda Pihlamägi

Tallinna Saksa Gümnaasiumi novembrikuu klassijuhataja tiitlit kannab 2.a ja 6.a klassijuhataja Hedda Pihlamägi.

Õpetaja Hedda Pihlamäe isiksus õpetajana ja klassijuhatajana ületab ootused ühest pedagoogist – parim koostöö laste, lastevanemate, kolleegidega ning ühiskondlik aktiivsus ja vabatahtlik panus sellesse – Hedda väärib „AASTA ÕPETAJA“ ja  „AASTA INIMENE“ tiitlit igal aastal, super eeskuju nii lastele kui ka täiskasvanutele!

 • Ta on lõbusalt kohusetruu ja õpilasesõbralik. Ta on hooliv, tore, hea ja temaga on alati kõik korras.
 • Lapsed tahavad kooli ja õpetaja Hedda Pihlamägi tundidesse minna. See on väga oluline aluspõhi ka tulevasteks aastateks.
 • Õpetaja Hedda poole saab alati pöörduda ükskõik millise murega, ta on alati valmis aitama ja vajadusel vastu tulema, jagab tagasisidet koolis toimuva kohta.
 • Ta lahendab alati koolipäeva käigus laste vahel tekkinud kõikvõimalikud lahkhelid kõigi lastega üheskoos ja väga oskuslikult, keegi ei jää süüdlaseks ja kõik õpivad, kuidas olukordi lahendada.
 • Hedda ei ole ka kiituste jagamisega kitsi, need teevad lapsele väga palju rõõmu ja motiveerivad järgmisel korral sama hästi või veel paremini esinema.
 • Meie pere otsustas möödunud kummalisel õppeaastal kooli vahetada. Sattusime juhuse tahtel kokku õpetaja Hedda Pihlamägiga. Meie perel on siiralt hea meel, et laps saab kasvada ja õppida õpetaja Hedda juhendamisel, kes on loonud enda ümber avastamisrõõmu pakkuva sõbraliku keskkonna, mis on meile suureks erinevuseks eelmise kooliga võrdluses. Hindame väga õpetaja Heddat, kes innustab lapsi olles õiglane, soe, innovatiivne ning alati särav.
 • Hedda Pihlamägi töötab südamega. Tore õpetaja!
 • Väga empaatiline ja hooliv, info liigub kiiresti ja struktureeritult. Lapsed hoiavad ja austavad teda ning lapsevanemana on väga hea ja turvaline tunne, et minu laps just Hedda klassis õpib.

Palju õnne!

Täname märkajaid!

Detsembrikuu klassijuhataja kandidaate saab esitada siin kuni 4. jaanuarini 2021.

TSG oktoobrikuu klassijuhataja on Astrid Rätsep

Astrid Rätsep

Tallinna Saksa Gümnaasiumi oktoobrikuu klassijuhataja tiitlit kannab 11.b klassijuhataja Astrid Rätsep.

Oleme väga rõõmsad, et kokku nomineeriti koolipere poolt 17 klassijuhatajat.

Õpetaja Rätsepa kohta toodi muuhulgas välja järgmist:

 • “Ta on alati innustav ja rõõmsameelne.”
 • “Väga konkreetne, intelligentne ja toetav.”
 • “Inspireerib ja hoolib meist väga.”
 • “Hoolib oma õpilastest. Ei unusta kunagi kedagi ära. Alati vastutulelik. Kohtleb kõiki võrdselt ja õiglaselt.”
 • “Aitab meid alati nii nagu suudab.”
 • “Ta on lihtsalt parim. Ei sekku õpilaste eraellu, kuid alati kui on abi vaja aitab ta meelsasti. Talle on iga klassi õpilane tähtis!”

Palju õnne!

Täname märkajaid!

Novembrikuu klassijuhataja kandidaate saab esitada siin kuni 1. detsembrini.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi tunnustus „Kuu klassijuhataja“

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.

Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.

Rõõm on tõdeda, et meie kool, koos Tallinna Haridusametiga on sõlminud hea tahte lepingu, kus soovime leida koostööpartneritena võimalusi tunnustada ja väärtustada oma õpetajaid, kes on maa sool.

Koos saame hoolida ja õpetajaid rohkem märgata. Märka Sina ka!

Kogu koolipere saab esitada „TSG oktoobrikuu klassijuhataja“ tiitlile nominente hiljemalt 1. novembriks siin:

Kõikide tähtajaks esitatud nominentide seast valib komisjon, kuhu kuuluvad juhtkonna ja õpilasesinduse esindajad, välja laureaadi.

Kuu klassijuhataja

 • on Vastutustundlik, Avatud ja Uuendusmeelne;
 • on meeskonnamängijana loonud oma klassis või kursusel meie-tunde, mis on toetanud üksteise väärtustamist ja tahet koos tegutseda;
 • toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist;
 • märkab iga oma õpilase tugevusi, soove ja vajadusi;
 • toetab õpilasi koos lapsevanemate, aineõpetajate, huvihariduse ja -tegevuse läbiviijate jt osapooltega individuaalse õpitee kujundamisel;
 • arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ja seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust;
 • rakendab õppimise tõhusamaks toetamiseks erinevaid ja innovaatilisi meetodeid ning jagab neid kolleegidega;
 • on pädev ja pühendunud, inspireeriv ja innustav.

klassijuhataja