Tag Archive for: KiVa

Küberkiusamise ennetustöö

küberkiusamine

Eelmisel nädalal külastasid meie kooli Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupi politseinikud Pille-Riin Pihelgas ja Kadri Laaneste, et 5. ja 6. klassi õpilastega küberkiusamisest vestelda.

Politseinikud tuletasid õpilastele meelde sotsiaalmeedia kasutamise reegleid ja jagasid soovitusi ohtlike olukordade vältimiseks. Käsitleti hiljuti Eestis toimunud juhtumeid ning arutleti põhjus-tagajärje seose üle. Õpilastel oli võimalik jagada oma lugusid, arutleda ja nõu küsida. Huvi küberkiusamise teema vastu on õpilaste hulgas suur ja piirkonnapolitseinikud on valmis koostööga jätkama.

Klassijuhatajad Ene Tõnnis, Evely Kutsar, Anuliis Aero ja Signe Rosenberg pidasid vajalikuks küberkiusamise teemal oma õpilasi harida. Vestlusringides osalesid 5.b, 5.c, 6.c ja 6.d klasside õpilased.

Küberkiusamise kohta on võimalik lugeda: https://www.targaltinternetis.ee/; https://www.suurimjulgus.ee/

Meie koolis tegeleb kiusamisjuhtumite lahendamisega KiVa- tiim.

Anna kiusamisjuhtumist teada siin

Merle Piho
sotsiaalpedagoog, KiVa-tiimi liige

Meie kool on KiVa-kool

KiVaTallinna Saksa Gümnaasiumis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

KiVa programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime 1. klassis, 4. klassis ja 7. klassis läbi KiVa-tunde ehk 20 akadeemilist tundi õppeaastas, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • kutsume lapsevanemaid ennetuses kaasa mõtlema ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest klassijuhatajale või KiVa-tiimile teada anda!

Anna kiusamisjuhtumist teada siin

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

Avely Kasela huvijuht@saksa.tln.edu.ee
Pille Korsten p.korsten@saksa.tln.edu.ee
Merle Piho m.piho@saksa.tln.edu.ee

Kui tegemist on kiusamisjuhtumiga, siis:

 • toimuvad vestlused nii ohvri(te) kui ka kiusaja(te)ga. Vestluste käigus kaardistatakse kiusamise sisu, kestus, kiusajatega kaasaminejad ning ka ohvri toetajad;
 • vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks ja selle toimumisest ning kokkulepetest teavitatakse eKooli kaudu nii lapsevanemaid kui klassijuhatajaid;
 • mõne aja möödudes toimuvad järelvestlused, mille käigus tehakse kindlaks, kas kiusamine on lõppenud ning kiusaja(d) on kokkulepetest kinni pidanud.

TSG kiusamisjuhtumi tegevuskava astmete kaupa on leitav siin.

KiVa

KiVa-tiim soovitab lugeda

Mis on kiusamine? – https://kiusamisvaba.ee/kiusamine-ja-abi/kiusamisest/

Kuidas lapsevanemana oma last toetada, kui teda kiusatakse? Kuidas leida püsiv lahendus olukorrale, kui su laps ise kedagi kiusab? – https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/


KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

Kooli KiVa-tiim tänab ja tunnustab!

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kogu kooliperega koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Kooli KiVa-tiim tänas ja tunnustas omalt poolt õpetajaid, kes on jäänud esimesel õppeaasta poolel eriti silma just sellega, et on panustanud järepidevalt kiusamise vähendamisesse. Õpetajad märkavad, sekkuvad ja aitavad!

Silmapaistva panuse kiusamise vähendamisse on andnud:
Aili Rundu
Külli Veerme
Pille Pirn

Eraldi soovib KiVa-tiim välja tuua õpetaja Kaido Saksa, kes ulatas meie tiimile abistava käe. Oleme tema toetuse eest väga tänulikud!

Hoolime ja märkame üksteist. Koostöö on elu saladus!

TSG KiVa-tiim:
Avely Kasela, Pille Korsten, Kertu Pildre, Irina Tšalei

KiVa jõulusoov

Jõulueel tegid 1.b, 2.b, 5.b ja 6.a klasside õpilased koolikaaslastele imetoredaid KiVa jõulusoove.

KiVa jõulusoovi eesmärk on õpetada õpilasi paremini heatahtlikkust väljendama, märkama head ning suurendada ühtsustunnet.

Iga õpilane kirjutas ja joonistas väikesele paberile ühe hea soovi koolikaaslasele lähtudes KiVa Kiusamisvaba Kooli väärtustest.

Täname 1.b, 2.b, 5.b ja 6.a klassi õpilasi, kes valmistasid imekaunid jõulukaardid ja südamlikud soovid oma koolikaaslasele.

Suur tänu õpetajatele, kes abistasid KiVa jõulusoovi koostada ja edastada: Anu Aero, Ene Tõnnis, Külli Veerme, Reet Jõgeva, Carol Pahk.

Ettevõtmist korraldas KiVa tiimi juht Maria Kanter.

Heasoovlikku jõuluaega!

KiVa plakatikonkursi võitjad

1. aprillist kuni 13. maini toimus meie koolis KiVa plakatite konkurss.

Žürii valis välja kolm silmapaistvamat tööd nii teostuse kui täiustuse poolest. Võitjateks osutusid 5.c klassi, 6.a ja 6.c klassi grupitööd.

5.c klassi võistkond – Laura Pae, Eva Liisa Kuzovlev, Toomas Pertel, Kert Kirikal

6.a klassi võistkond – Richard Gabriel Moritz, Arko Aksel Kasela, Marko Kallaste, Rainer Saat

6.c klassi võistkond – Liisa Korjas, Anne-Marie Alalooga, Simona Maria Reischl, Laura Ernits, Saskia Kallas, Susanna Sarapuu

Plakatid on üles pandud 1. korrusel (Vilde tee 69).

 

KiVa plakatite konkurss

Meie esimene Kiusamisvaba Kooli programmi KiVa aasta hakkab lõpusirgele jõudma. Selle tähistamiseks korraldas KiVa-tiimi juht Maria Kanter koostöös huvijuhi Käthlin Lindströmiga KiVa plakatite konkursi.

1. aprillist kuni 13. maini said  1. – 6. klasside õpilased kunstitunnis grupitööna teha KiVa teemalise plakati. Plakatid on üles pandud 1. korrusel (Vilde tee 69).

Täname kõiki klassi- ja kunstiõpetajaid, kes võimaldasid oma kunstitunnis õpilastel KiVa teemadel mõtiskleda ja toreda plakati teostada. Mai lõpul valib žürii välja hästi läbimõeldud ja suurepärase teostusega KiVa plakatid ning autoreid ootab kooliaasta lõpus tunnustus ja auhind!